رسیدن به اهداف بزرگ با روشهای ساده

کارگاهها

گذشــته، تحصیــلات و ســطح فعلــی موفقیت تــان، مهـم نیســت. اگــر در مهارت هــا و روش هایــی کـه در این کارگاه یاد می...

کارگاه آموزشی درمان رابطه

سلامت روان, عشق و رابطه, کارگاهها

مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان در دنیای رسانه

آسیب های کودکی, فرزندپروری, کارگاهها

کارگاه آموزشی مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان در دنیای رسانه (اینترنت، بازی های کامپیوتری و موبایل) Managing kid’s...

کارگاه نمایشنامه زندگی

کارگاهها

کارگاه نمایشنامه زندگی Life Script workshop می توانید نویسنده و کارگردان نمایشتامه زندگی خود باشید نمايشنامه زندگي...

کارگاه تغییر و اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان

کارگاهها

کارگاه تغییر و اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان Children Behavior Modification پدر و مادر عزیز: فرزند پروری دانش و مهارتی...

کارگاه آموزش هوش هیجانی به کودکان (ويژه والدین)

کارگاهها

کارگاه آموزش هوش هیجانی به کودکان (ويژه والدین) Emotional Intelligence Training For Parenting آموزش هوش هیجانی اساس...

کارگاه تحلیل رفتار متقابل

کارگاهها

کارگاه تحلیل رفتار متقابل Transactional Analysis TA

گامهای اساسی برای بهبود رابطه زوجی و افزایش صمیمیت کارگاه درمان رابطه

کارگاهها

گامهای اساسی برای بهبود رابطه زوجی و افزایش صمیمیت کارگاه درمان رابطه Essential Steps to more Love and Intimacy عشق...

کارگاه تیپ شناسی

کارگاهها

کارگاه تیپ شناسی Personality Types آنچه در این کارگاه می آموزید می آموزید به قرار زیر است: ارزیابی و تشخیص تیپ شخصیتی...

Pages