مهاجرت و مدیریت خطر خودکشی

شاید بتوان گفت دردناکترین تجربه انسان، از دست دادن عزیزان است ولی از این هم دردناکتر مرگ خودخواسته یا خودکشی اعضای خانواده یا دوستان است.

کلاه سیاه یا سفید مهاجرت - 2

در شماره قبل پنج مورد از عوامل تاثیر گذار بر موفقیت پروژه مهاجرت بحث شد که عبارت بودند از آگاهی و ارزیابی درست از موقعیت،

هوش هیجانی و جامعه ایرانی

ایرانیان مقیم کانادا از نظر هوش شناختی در سطح بالایی قراردارند با این وجود به نظر می رسد تا رسیدن به جایگاه واقعی خود درج