حرکت به سوی سرنوشت جدید

این دوره دید شما نسبت به طرز کار دنیا را تغییرمی دهد، شما را قانع می کند که قدرتمند تر از آن چیزی هستید که فکر می کنید، و الهام بخش شما برای اجرای این حقیقت است که باور شما، اثر بسیاری بر دنیای شما دارد.
تا زمانی که شما از دید کنونی خود نسبت به واقعیت رهایی یابید، هر تغییری در زندگی شما خطرناک و موقتی خواهد بود. ضما برای ایجاد نتایج همیشگی و دلخواه، باید باورتان را در مورد دلیل رخ دادن اتفاقات تغییر دهید. برای انجام این کار، ذهن شما باید برای پذیرش قضاوت ها و نظرات در مورد آنچه درست است، باز باشد.
به ما پیوندید
شروع دوره ۱۷ اکتبر ساعت ۶:۳۰ عصر
طول دوره ده هفته، پنج شنبه ها ۶:۳۰ تا ۹ عصر

تغییر عادات پوستر .jpg