اعتیاد به درد و رنج

آسیب شناسی روانی

رنجها و دردهای عاطفی می توانند به نوعی اعتیاد تبدیل شوند. یک احساس منفی مانند خشم، نگرانی، سوگ، ترس ویا افسردگی می...

Pages