اوج هراسی

آسیب شناسی روانی

ترس از کسب تجربه های شیرین، موفقیت آمیز، و لذت بخش فرا تر از محدوده‌ای خاص: آیا تا کنون پیش آمده که با همسر و یا یار...

لطفاً ترکم نکن - ترس از رها شدن یا ترک

آسیب شناسی روانی

ترس از رهاشدن: افرادی که در تله “ترکم نکن” گیر افتاده اند خیلی سریع وارد رابطه می شوند و به محض اینکه کوچکترین احساس...

انواع دام‌های زندگی - 2

آسیب شناسی روانی

در بخشهای پیشین در مورد دامهای زندگی، روشهای شناخت آنها و انواع دامها که یازده تا بود و شش تای آنها، به طور کوتاه بحث...

انواع دام‌های زندگی - 1

آسیب شناسی روانی

در شماره های قبل دامهای زندگی و نحوه درک و شناخت آنها مورد بحث قرار گرفت در ادامه، یازده دام زندگی طی دو مقاله ارایه می...

درک و شناخت دام‌های زندگی

آسیب شناسی روانی

همانگونه که در بخش قبلی مطرح شد دام های زندگی نحوه تفکر، احساس و رفتار ما را نسبت به خودمان و دیگران شکل می دهد. این...

تله‌های زندگی

آسیب شناسی روانی

- آیا شما هم در رابطه هایتان به طور مکرر به سمت کسانی کشیده می شوید که نسبت به شما سرد هستند و حتی در مورد افراد نزدیک...

وابستگی متقابل

آسیب شناسی روانی, عشق و رابطه

واژه وابستگی متقابل یا هم وابستگی، چهار دهه است که ابداع شده. این واژه درابتدا درابطه با زوجین الکلی به کار برده شد ولی...

افسردگی فصلی

آسیب شناسی روانی

آب و هوا اغلب خلق و خوی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. نور خورشید که ابرها را می شکند می تواند روح ما را لطافت بخشد...

وقتی خود را از دست رفته می یابیم

آسیب شناسی روانی, عشق و رابطه

وقتی خود را از دست رفته می یابیم از دست رفتن انرژی، وقت و اعتماد به نفس نتیجه رابطه با فرد خود شیفته بسیاری از افراد...

سندرم فردا - بحثی در روانشناسی اهمالکاری

آسیب شناسی روانی

بسیاری از افراد از تعلل و اهمالکاری رنج می برند. کافی است با دیدی واقع بینانه، عملکرد روزانه خود را مورد ارزیابی قرار...

Pages